GDPR

Behandling av personuppgifter – Riktlinjer Integritet

Moneywise S.L värnar om att skydda din personliga integritet och självklart lever vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet. Detta innebär bland annat att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs eller när du begär detta.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller för att erbjuda en tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i våra register eller i processer hanteras av Moneywise S.L i egenskap av personuppgiftsansvarig och ägare av Moneywise S.L.

I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Moneywise S.L sparar dina företags- och personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under de förutsättningar som anges av Datainspektionen, tex om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket (se mer på datainspektionens hemsida) Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade)
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling

Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen över behandlingar som utförs av oss.

Mer information

Läs mer på Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektionen
Kontakta oss för mer information.