November 15, 2023

Vad är semesterersättning? Del 2.

Vad är semesterersättning? Del 2.

Kan min arbetsgivare bestämma när jag ska ta ut semestern?

Ja, i Sverige kan arbetsgivaren i viss mån bestämma när du får ta ut din semester. Enligt semesterlagen har arbetsgivaren huvudansvaret för att semesterledigheten planeras så att den kan genomföras på ett för verksamheten lämpligt sätt, samtidigt som arbetstagarens önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt.

Här är några punkter som definierar hur semester kan planeras:

Huvudsemester: Enligt svensk lag har arbetstagare rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti, om de önskar det. Detta kallas för huvudsemesterperioden och är tänkt att vara en period då de flesta kan få möjlighet till en längre sammanhängande ledighet.

Önskemål från arbetstagaren: Arbetsgivaren bör beakta arbetstagarens önskemål om när semester ska tas ut. Det innebär att om du som arbetstagare önskar ta din semester vid en specifik tid, ska arbetsgivaren försöka ordna det, om det inte stör verksamheten.

Planering i god tid: Arbetsgivaren ska meddela dig minst två månader i förväg om när du får ta din semester, om det inte finns särskilda skäl som gör detta omöjligt.

Oenighet: Om du och din arbetsgivare inte kan komma överens om när semestern ska tas ut, har arbetsgivaren sista ordet. Detta kan dock prövas i domstol om det finns misstanke om att arbetsgivaren inte följer semesterlagens andemål.

Undantag: Det finns vissa undantag från dessa regler, särskilt i vissa branscher med säsongbetonad verksamhet eller där andra kollektivavtal gäller. Kollektivavtal kan ha regler som avviker från semesterlagen, så länge de inte är mindre fördelaktiga för arbetstagaren.

Det är alltså en balansgång mellan arbetsgivarens behov av att planera verksamheten och arbetstagarens rätt till ledighet och önskemål om när semestern ska läggas. Om du är osäker på hur detta fungerar på din arbetsplats, bör du kontrollera ditt anställningsavtal eller ditt kollektivavtal och vid behov diskutera direkt med din arbetsgivare eller en facklig representant.

Vad händer med mina semesterdagar om jag avslutar min anställning?

När du avslutar din anställning i Sverige, oavsett anledning, har du rätt att få semesterersättning för de semesterdagar som du har intjänat men inte tagit ut. Processen för detta är reglerad enligt semesterlagen och eventuellt tillämpliga kollektivavtal. Här är vad som gäller:

Intjänade men ej uttagna semesterdagar: Du får ersättning för alla semesterdagar som du har tjänat in under intjänandeåret (det kalenderår som ligger före det aktuella semesteråret) men inte hunnit utnyttja.

Beräkning av semesterersättning: Semesterersättningen beräknas baserat på din ordinarie lön och eventuella fasta tillägg. Om du har rörlig lön eller provision kan det finnas särskilda beräkningsmodeller. Semesterersättningen är ofta en procentuell del av din lön, vanligtvis 12% för de med månadslön.

Utbetalning: Semesterersättningen ska betalas ut i samband med den sista löneutbetalningen från arbetsgivaren, det vill säga på din slutlön. Detta innebär att den slutliga löneutbetalningen kommer att vara större än en vanlig månadslön eftersom den även innehåller semesterersättning för de ej uttagna dagarna.

Skatt: Precis som för ordinarie lön är semesterersättningen skattepliktig inkomst.

Om du har sparade semesterdagar från tidigare år som också inte har tagits ut, ska dessa också ersättas. Regler för hur många semesterdagar man får spara och under hur lång tid kan variera beroende på vad som står i kollektivavtal eller anställningsavtal.

Det är viktigt att noggrant granska ditt anställningsavtal och gällande kollektivavtal för att förstå de specifika reglerna som tillämpas på din situation. Om något är oklart är det klokt att ta upp det med personalavdelningen eller kontakta ett fackförbund för rådgivning.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi