January 24, 2024

Vad är K2 och K3?

Vad är K2 och K3?

Alla företag måste presentera sin årsredovisning, men det finns olika tillvägagångssätt för att upprätta den. De två vanligaste regelverken förårsredovisning kallas K2 och K3. Vad är egentligen skillnaden mellan dem? Och finns det några fördelar med att välja det ena regelverket framför det andra? Låt oss klargöra några frågetecken.

Vad är K2 och K3?

År 2004 inledde Bokföringsnämnden arbetet med det så kallade K-projektet, vilket syftade till att utveckla omfattande regelverk för olika typer av företag och företagsformer. Beteckningen "K" står helt enkelt för kategori, och projektet resulterade i fyra olika K-regelverk (K1,K2, K3 och K4), som innehåller alla relevanta regler för respektive kategori. Med andra ord, K-regelverken erbjuder olika uppsättningar av redovisningsregler. K1 behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut, medan K4 hanterar koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS). K2 och K3 är de vanligaste och mest använda regelverken, så vi kommer här att fokusera på dem.

Kort sagt, K2 och K3 är två olika regelverk för årsredovisning och bokslut. De skiljer sig i hur intäkter, kostnader, tillgångar och skulder värderas och framför allt i hur räkenskaperna avslutas, samt beroende på företagets storlek. Man kan säga att K2 är en förenklad version av K3, men låt oss nu undersöka skillnaderna mer ingående.

Vad är skillnaderna mellan K2 och K3? Den huvudsakliga skillnaden mellan K2och K3 är att K2 är ett regelbaserat regelverk, medan K3 är principbaserat. Med detta menar vi att K2 har standardiserade regler och fastställda schablon belopp att utgå ifrån, medan K3 har färre standardiserade regler och ger mer utrymme för företagens egen anpassning.

Det innebär att K2 är betydligt enklare att tillämpa, eftersom du i princip följer en given mall. Å andra sidan begränsar K2 ditt utrymme för anpassning eftersom regelverket är mer standardiserat och mindre flexibelt. K3 ger dig å andra sidan större frihet att anpassa din redovisning efter ditt företags behov och verksamhet. Men detta innebär också att K3-regelverket är mer omfattande och kan vara mer komplicerat att använda.

En annan viktig skillnad mellan K2 och K3 är möjligheten att "aktiverautgifter", vilket innebär att du kan bokföra en kostnad som en tillgång i balansräkningen istället för att bokföra den som en direkt kostnad. I K2 finns generellt sett restriktioner mot att aktivera utgifter, medan K3 ger dig större möjlighet att göra det. Det betyder att med K3 kan du sprida ut kostnader förtillgångar genom avskrivningar under de år du förväntas använda tillgången, vilket kan påverka företagets resultat betydligt.

Vilka företag kan använda K2 och K3?

Noterade företag måste använda K3, och det rekommenderas oftast att även icke-noterade företag använder K3. Dock är det inget absolut krav, och mindre företag har möjlighet att använda K2 om de så önskar. För att avgöra om ett företag betraktas som mindre och därmed harvalet mellan K2 och K3 finns det vissa kriterier att beakta. Dessa kriterier finns specificerade i definitionen för ett större företag:

 • Företaget är noterat, ELLER
 • Företaget har haft ett medelantal på över 50 anställda under de senaste två räkenskapsåren.
 • Företaget har haft en balansomslutning på över 40 miljoner kronor under de senaste två räkenskapsåren.
 • Företaget har haft en nettoomsättning på över 80 miljoner kronor under de senaste två räkenskapsåren.

Om företaget är noterat eller uppfyller minst två av de ovanståendekriterierna anses det vara ett större företag och måste använda K3. Iförlängningen betyder det att företag som inte uppfyller dessa kriterier ansesvara mindre och har möjlighet att välja mellan K2 och K3.

Fördelar och nackdelar med att använda K2

Här är några fördelar och nackdelar med att använda K2:

Fördelar:
 • Mindre administrativ börda.
 • Enklare att tillämpa.
 • Inkluderar standardiserade regler och förenklingsåtgärder.

Nackdelar:
 • Begränsat antal alternativ och valmöjligheter.
 • Externa intressenter kan kräva mer detaljerad information än vad K2 kan erbjuda.
 • Risk för missvisande eller varierande resultat, eftersom aktivering av utgifter inte är tillåten.

 

 

Fördelar och nackdelar med K3

Här är några fördelar och nackdelar med att använda K3:

Fördelar:
 • Fler alternativ och därmed ökad flexibilitet för att anpassa redovisningen till verksamheten.
 • En mer detaljerad redovisning som ger  externa intressenter bättre insikt och förståelse för din verksamhet.
 • Du behöver inte byta regelverk om eller när ditt företag växer och blir ett större företag.

Nackdelar:
 • Det tar längre tid att upprätta och kräver mer administrativ arbetsinsats.
 • Kräver högre kompetens och kunskap.

Kan man byta mellan K2 och K3?

Det är alltid möjligt att byta från K2 till K3. Däremot är det endast möjligt att byta från K3 till K2 en gång. Om du skulle vilja byta från K3 tillK2 ytterligare gånger krävs särskilda skäl för bytet. Ett sådant skäl kan vara om du säljer av en betydande del av din verksamhet.

Det är också viktigt att notera att det inte är tillåtet att tillämpa delar av både K2 och K3 samtidigt. Du måste följa ett av regelverken i sin helhet.

Vilket regelverk bör du välja?

Om du driver ett större företag finns det inte mycket val, då är K3 det regelverk som ska användas. Men om du driver ett mindre företag har du möjlighet att välja mellan K2 och K3.

De flesta mindre företag väljer K2 på grund av dess enkelhet. Det innebärmindre administrativ arbetsbörda och mer tid att fokusera på verksamheten.Trots detta kan det finnas skäl för mindre företag att välja K3, även om detkräver mer kompetens. Om du som företagsägare har tillväxtplaner kan det varaklokt att börja använda K3 från början. Detta minskar övergångsprocessen närföretaget växer och ger mer detaljerad redovisning, vilket kan vara viktigt förlångivare eller investerare.

En annan anledning att välja K3 är dess flexibilitet och möjlighet attanpassa redovisningen efter företagets behov. Det är särskilt värdefullt omföretaget genomför stora reparationer, underhåll på fastigheter eller utvecklaregna immateriella tillgångar. I K2 måste dessa kostnader bokföras som direktakostnader, vilket kan påverka resultatet negativt. I K3 kan dessa kostnaderistället skrivas av över tid, vilket ger en mer rättvisande bild av resultatet.

Det bästa rådet är att välja det regelverk som ger den mest rättvisandebilden av din verksamhet och som bäst motsvarar dina behov.

Svårt att besluta?

Om du behöver någon att diskutera med finns vi här för att hjälpa till. På Moneywise älskar vi inte bara redovisning och affärsutveckling, utan också att se vårakunder nå sina mål. Som en erfaren partner är vi redo att erbjuda råd och nya idéer för att hjälpa dig att fatta de beslut som är bäst för din verksamhet.

Kontakta oss så tar vi det därifrån.

 

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi