November 16, 2023

Förbjudet lån i Aktiebolag: Förståelse och Hantering

Förbjudet lån i Aktiebolag: Förståelse och Hantering

Inom ramen för svensk aktiebolagslagstiftning är begreppet "förbjudet lån" ett kritiskt område som kräver noggrann uppmärksamhet från företagsledare och bokförare. Denna artikel syftar till att klargöra vilka som ingår i den förbjudna kretsen, hur förbjudna lån beskattas, hur de ska bokföras, samt förklara det så kallade låneförbudet i ABL (Aktiebolagslagen).

Vad Innebär det Så Kallade Låneförbudet i ABL?

Låneförbudet i ABL är en regel som förbjuder aktiebolag från att ge lån till vissa personer eller entiteter som har en nära relation till bolaget. Denna regel är avsedd att förhindra intressekonflikter och skydda bolagets tillgångar. Det inkluderar även förbud mot säkerhet för sådana lån.

Vem Ingår i den Förbjudna Kretsen?

Den förbjudna kretsen enligt ABL omfattar:

Bolagets Ledamöter och VD: Personer i ledande positioner inom bolaget.

Nära Familjemedlemmar: Detta inkluderar familjemedlemmar till bolagets ledamöter och VD.

Majoritetsägare: Personer som äger en betydande del av bolagets aktier eller röster.

Företag med Betydande Inflytande: Bolag där personer i den förbjudna kretsen har ett betydande inflytande.

Beskattning av Förbjudet Lån

Om ett förbjudet lån ändå beviljas, kan det ha betydande skattemässiga konsekvenser. För det första behandlas lånet ofta som en förmån för mottagaren, vilket resulterar i inkomstskatt. Dessutom kan bolaget som gav lånet bli föremål för skattestraff och andra finansiella sanktioner.

Bokföring av Förbjudna Lån

Förbjudna lån måste bokföras noggrant för att uppfylla lagkraven och för att ge en korrekt bild av bolagets finansiella ställning.

Lånen bör:

Klassificeras Korrekt: Redovisas som en särskild post i bokföringen.

Dokumenteras: All dokumentation kring lånet, inklusive låneavtal och betalningsvillkor, bör arkiveras noggrant.

Övervakas: Lånets status och eventuella återbetalningar bör kontinuerligt övervakas och uppdateras i bokföringen.

Att förstå och efterleva reglerna kring förbjudna lån i aktiebolag är avgörande för att undvika juridiska och finansiella risker. Det innebär att ha full insikt i vem som ingår i den förbjudna kretsen, hur dessa lån beskattas, och hur de ska hanteras i bolagets bokföring. Genom att följa dessa riktlinjer kan bolagsledare säkerställa att de agerar i enlighet med lagstiftningen och upprätthåller ett sunt företagsklimat.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi