November 13, 2023

Avskrivning av Inventarier – En Essentiell Guide för Företagare

Avskrivning av Inventarier – En Essentiell Guide för Företagare

Avskrivningar är en fundamental del av redovisningen och hjälper företag att korrekt återspegla värdet av sina inventarier över tid. I denna artikel guidar vi dig genom hur avskrivningar på inventarier fungerar, hur man gör avskrivningar, hur mycket som får avskrivas och processen för att bokföra en avskrivning.

Hur gör man avskrivningar på inventarier?

Att göra avskrivningar på inventarier innebär att man fördelar kostnaden för en tillgång över dess användbara livslängd. Processen börjar med att identifiera vilka inventarier som är avskrivningsbara, vilket generellt innefattar fysiska objekt som maskiner, datorer och möbler som bidrar till företagets intäktsgenerering över en längre tid än ett bokföringsår.

Hur fungerar det med avskrivningar?

Avskrivningar fungerar genom att omvandla en del av tillgångens kostnad till en utgift under varje räkenskapsår. Detta görs genom att estimera tillgångens ekonomiska livslängd och dess restvärde vid livslängdens slut. Avskrivningen per år beräknas sedan baserat på dessa uppskattningar. Det finns olika metoder för att beräkna avskrivningar, som linjär avskrivning och avskrivning enligt sjunkande balans.

Hur mycket får man skriva av inventarier?

Den specifika avskrivningssatsen för inventarier varierar beroende på den använda metoden och inventariets beräknade livslängd och restvärde. I Sverige finns det allmänna regler och normer för avskrivningar som specificeras av Skatteverket. Generellt är det vanligaste avskrivningssättet för inventarier den linjära metoden, där tillgångens kostnad fördelas jämnt över dess användbara livslängd.

Hur gör man en avskrivning?

För att göra en avskrivning bör följande steg följas:

Identifiera Tillgången: Bestäm vilken inventarie som ska skrivas av och säkerställ att den uppfyller kriterierna för avskrivningsbara tillgångar.

Bestäm Livslängd: Uppskatta hur många år inventarien kommer att användas i företaget.

Beräkna Avskrivningsbeloppet: Använd den valda avskrivningsmetoden för att beräkna årets avskrivningsbelopp. Den linjära metoden innebär att dela kostnaden (minus eventuellt restvärde) med antalet användbara år.

Bokför Avskrivningen: Gör en bokföringspost som ökar avskrivningskostnaden och minskar tillgångens bokförda värde på balansräkningen.

Förståelsen av hur avskrivningar på inventarier fungerar är central för att hantera företagets redovisning och skatter korrekt. Korrekt hanterade avskrivningar ger en rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Att hålla sig uppdaterad med gällande avskrivningsregler kan också ge skattemässiga fördelar och bidra till bättre finansiell planering.

Vill du ha råd inom lön och redovisning, tveka inte att kontakta någon av våra erfarna specialister

Kontakta oss

Vänta inte med att påbörja din resa mot en bättre ekonomi